Home/GDPR
GDPR 2018-12-14T15:21:23+01:00

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na Vaše osobní údaje , které jste sdělil pracovníkům společnosti Simio, a.s.
Simio, a.s. je společnost,  která vystupuje při zpracovávání Vašich osobních údajů jako zpracovavatel nebo správce a to dle účelu jejich použití. Za ochranu osobních údajů je vždy zodpovědný správce, což je právní subjekt s nímž uzavíráte smlouvu v níž jsou Vaše osobní údaje obsaženy. Toto prohlášení vysvětluje, jak budou osobní údaje, které získáme od Vás nebo od třetích stran, použity během trvání Vašeho smluvního vztahu. Upozorňujeme, že ikdyž se toto prohlášení vztahuje na Simio, a.s., mohou se vyskytnout malé lokální rozdíly v tom, jak budou konkrétní údaje pro jednotlivé účely použity.

Toto prohlášení máme právo aktualizovat a pokud se tak stane, budeme Vás o tom informovat na našich webových stránkách. Tato verze prohlášení o ochraně osobních údajů byla vydána dne 25.05.2018.

Zpracováváme následující údaje:

 • Osobní kontaktní údaje. Například Vaše jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, číslo OP, rodné číslo, akademický titul.
 • Smluvní údaje. Například obsah smlouvy uzavřené s naší společnosti, včetně veškerých dodatků, rozsah poskytovaných služeb.
 • Platební informace. Například číslo bankovního účtu a výše zpoplatněných služeb.
 • Údaje o korespondenci a komunikaci. Například e-mailová korespondence.

Právní tituly pro zpracování osobních údajů:

 

 • Na základě souhlasu subjektu údajů . Subjekt údajů dává souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity správcem pro stanovený účel a uchovány po definovanou dobu. Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný.
 • Zpracování je nutné pro plnění smlouvy jehož smluvní stranou je dotčená osoba . V takovém případě není potřeba souhlas subjektu.
 • Právní povinnost stanovující shromažďování a evidenci dat . Například zákon o účetnictví a podobné.
 • Oprávněný zájem. Oprávněný zájem chránit vlastní majetek, záznam kamerového systému .
 • Veřejný zájem. Obdobný jako oprávněný zájem využitelný jen pro orgány státní správy.
 • Životně důležitý zájem. V případě ohrožení života subjektu je možno zpracovat osobní údaje i bez jeho souhlasu, pokud subjekt není schopen komunikovat.

Správce údajů může sdílet Vaše údaje s třetími stranami za následujících okolností :

 • Vaše osobní údaje může správce sdílet s jinými třetími stranami, které jednají jeho jménem, například s poskytovatelem služeb. V takových případech mohou tyto třetí strany používat Vaše osobní údaje pouze na účely , které jsou v souladu s pokyny správce.
 • K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. V takovém případě se přístup udělí pouze tehdy, zda-li je to potřebného plnění pokynů správce, nebo naplnění účelu pro který byly osobní údaje získány, a to pouze tehdy, je-li zaměstnanec vázaný mlčenlivostí.
 • Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s našimi dodavateli nebo klienty, daňovými úřady, úřady sociálního zabezpečení, orgány činnými v trestním konání nebo jinými státními orgány.

V případě umístění Vašich osobních údajů jsou v této oblasti plněna nařízení vyplývající z legislativy dané nařízením EU o ochraně osobních údajů GDPR.

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po omezený čas a budou vymazány, pokud již nebudou potřebné na účely zpracovávání. Ve většině případů to znamená, že Vaše údaje jsou uchovány po dobu trvání Vašeho zákaznického vztahu. V každém případě, Vaše osobní záznamy budou odstraněny po skončení smluvního vztahu, pokud legislativa nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i po ukončení smluvního vztahu v případech přetrvávajících právních sporů, nebo pokud jste nám udělili povolení na následné uchovávání Vašich osobních údajů.

Podle nařízení EU o ochraně osobních údajů máte určitá práva.

Právo na přístup

 • Máte nárok na kopii osobních informací, které o Vás správce má, jakožto i na některé podrobnosti o tom, jak je zpracovává.
 • Vaše osobní údaje vám budou poskytnuty písemně, pokud není požadováno jinak. V případě, že jste o to požádali elektronickými prostředky, informace Vám budou zaslány taktéž elektronicky, pokud je to možné.

Právo na nápravu

 • Máte právo na opravu údajů, které o vás správce eviduje, pokud neodpovídají skutečnosti.

Právo na vymazání

 • Máte právo požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například pokud osobní údaje, které správce získal, už nejsou potřebné na původní účel zpracování, nebo v případě, že stáhnete souhlas se zpracováním osobních údajů . Toto však nebude možné učinit, pokud nám tak neumožňují právní nebo regulační povinnosti.

Právo být zapomenut

 • Za určitých okolností jste oprávnění nás požádat, aby správce přestal používat Vaše osobní informace, například pokud si myslíte, že osobní informace, které o Vás má, mohou být nepřesné, popřípadě si myslíte, že Vaše osobní údaje již nemá potřebu využívat.

Právo na přenos údajů

 • Za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste správci poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru.

Právo vznést námitku

 • Máte právo vznést námitku vůči zpracovávání osobních údajů správcem, v případě, že není legitimní důvod na jejich zpracovávání.

Práva související s automatizovaným rozhodováním

 • Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, které má pro Vás právní nebo podobný významný důsledek. Provozovatel běžně nepoužívá v kontextu zaměstnávání automatizované rozhodování nebo profilování. Pokud jste ale byli předmětem automatizovaného rozhodování a s výsledkem nesouhlasíte , můžete nás nebo správce kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a požádat o prověření daného rozhodnutí.

Právo stáhnout souhlas

 • Tam, kde dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas stáhnout.

Pokud se chcete spojit s naší osobou zodpovědnou za dohled nad ochranou osobních údajů, pošlete nám prosím e-mail na gdpr@simio.cz. a my Vám v co nejkratší době odpovíme.